Szombathelyi Baptista Gyülekezet
Dátum: 2024. június 13. | E-mail
   
 
Oldaltérkép
   

Rólunk

 

2018-BAN LETT 20 ÉVES A GYÜLEKEZETÜNK

 

 

Sokáig Szombathely volt az egyetlen megyeszékhely Magyarországon, ahol nem volt baptista gyülekezet. Egy ideköltözött fiatal házaspár lakásán kezdődtek el a házi bibliaórák 1997. februárjában. Rendszeres baptista istentiszteleteket 1998. húsvétjától tartunk vasárnaponként. Először a Szombathelyi Képtárban béreltünk helységet. Ettől kezdve folyamatos volt a Képtár bérlése (majd 12 évig) egészen 2010 végéig, amikor a Képtár felújítása miatt új bérlemény után kellett nézni. Így kerültünk a Burgenlandi Felnőttképzési Intézetbe. Az épületet egy rövid bérlés után, Isten csodálatos gondviseléséből, Varga László Ottó lelkipásztor vezetésével a gyülekezet hamarosan megvásárolta. Ez ma a Szombathelyi Baptista Gyülekezet imaháza. Az Úré a dicsőség érte! Gyülekezetünknek jelenleg 63 bemerített (baptizált), úrvacsorázó tagja van. A gyermekekkel az igehirdetés ideje alatt – életkoruknak megfelelő – korcsoportokban foglalkozunk.  A gyermekekkel és érdeklődő látogatókkal együtt száznál is többen vagyunk egy-egy vasárnapi istentiszteleten.

 Nyaranta amerikai testvérek által tarott Angol táborunk nyitott minden időben jelentkező fiatal felé. 

 Gyermekeink nyaranta a Dunántúli Keresztény Gyermektáborban élvezhetik a szünidőt. 

Imaházunkban az istentiszteleteken kivül évente több, nyitott, keresztény emberek által tartott evangelizációs előadásokat és alkalmi, jótékonysági kocerteket lehet meghallgatni.

 Kik vagyunk, és mit hiszünk? 

Egyháztörténetileg a XVI. század lutheri és kálvini reformációjának harmadik ágaként tartanak számon. Hiszünk az Atya – Fiú – Szentlélek, Szentháromságban egy örök Istenben. Isten Fiát, Jézus Krisztust tartjuk egyedüli üdvözítőnknek, aki értünk bűnösökért meghalt a golgotai kereszten, a halált legyőzve feltámadt, most a mennyben van, de visszajön értünk dicsőségének angyalaival.

Tanításunk alapja a teljes Biblia, azaz Istennek az Ó- és Újszövetségben adott kijelentése, ami hitünk alapja és életgyakorlatunk próbaköve.

Baptista nevünk

A Szentírás újszövetségi részét eredetileg görögül írták. A magyar bibliafordításokban található „keresztség” szó megfelelője az eredeti görögben: baptizma (βαπτισμα). Jelentése: bemerítés. Az angol bibliafordítók lefordítatlanul hagyták bibliájukban a baptizma szót. Az újkori baptizmus 1609-től Angliából terjedt szét a világban, így maradt nekünk is görög nevünk.

Baptistának azért neveznek minket, mert amikor bűneinkből Istenhez megtérünk és Jézus érdemében a Szentlélek által újjászületünk – Krisztus parancsára, az apostolok és az ősegyház gyakorlata szerint – baptizálással, azaz teljes víz alá merítéssel, szimbolikusan is kifejezzük, hogy Krisztussal együtt meghaltunk és feltámadtunk, és ezután vele szövetségben élünk.

Jézus mondja: „Aki hisz és megkeresztelkedik (bemerítkezik), üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik.” (Márk 16:16). A keresztséget tehát Jézus a megvallott hithez kötötte.

Egyháztagnak mi azokat tekintjük, akik megtéréssel és önként vállalt hitvalló bemerítéssel lettek Krisztus követői és gyülekezeteink úrvacsorázó tagjai. Abban hiszünk, hogy az üdvözítő Krisztussal való személyes kapcsolatunkon múlik az üdvösségünk, és nem a felekezeti hovatartozáson. Ezek után valljuk, hogy minden hívőnek egy olyan helyi gyülekezetbe kell beépülnie, ahol lelki közösségre talál, ahol az élő Krisztust prédikálják és hiszik a teljes Bibliát. 

Baptisták Magyarországon és világszerte  

A Baptista Világszövetséghez (Baptist World Alliance) a világ közel 200 országában, több mint 48 millió baptista keresztyén tartozik, akikkel – ha a családtagokat is hozzászámoljuk – 110 milliónál is nagyobb „baptista családot” képezünk. Így az egyik legnagyobb protestáns felekezet vagyunk a világon. Világszövetségünk célja: világszerte segíteni az evangélium hirdetését, szociális segítséget nyújtani a rászorultaknak, és szót emelni az emberi jogok védelmében.

A baptista keresztyéneket – mint protestáns hívő embereket – a teljes Szentírás ismerete és szeretete, az élő Krisztussal való személyes kapcsolat, és az egyszerű, gyakorlatias életvitel jellemzi. A megtérőkkel a hitvalló bemerítkezésük előtt személyesen foglalkozunk.    Megismertetjük velük a legfőbb bibliai alapigazságokat. A gyülekezeti tagság nálunk önkéntes, amit mindenki személyen hitbeli meggyőződése alapján kérhet, de amire csak az egymás kölcsönös megismerése után kerülhet sor.  

Magyarországon már 1523-ban voltak anabaptisták (újrakeresztelkedők). A kézművességükről híres habánok 1547-től telepedtek meg Nádasdy Tamás nádor birtokain Soprontól Sárvárig. Hazánkban az újkori baptizmus 1846 óta van jelen. A Magyarországi Baptista Egyháznak 12 ezer hitvalló tagja van

Ökumenikus kapcsolataink 

Egyházunk kezdettől fogva tagja a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának. Szombathelyen is bekapcsolódtunk az evangélikusokkal, reformátusokkal és katolikusokkal tartott ökumenikus imahetekbe, valamint minden kölcsönös megbecsülésen alapuló ökumenikus evangélizációba. Felekezeti ars poétikánk: „Nincs üdvözítő felekezet, üdvözítő Krisztus van.” Aki az üdvözítő Krisztussal személyes kapcsolatban van, az a másik felekezetben is felismeri az ilyen testvérét.

***** 

A baptista keresztyéneket – mint protestáns hívő embereket – a teljes Szentírás ismerete és szeretete, az élő Krisztussal való személyes kapcsolat, és az egyszerű, gyakorlatias életvitel jellemzi. A megtérőkkel a hitvalló bemerítkezésük előtt személyesen foglalkozunk.    Megismertetjük velük a legfőbb bibliai alapigazságokat. A gyülekezeti tagság nálunk önkéntes, amit mindenki személyen hitbeli meggyőződése alapján kérhet, de amire csak az egymás kölcsönös megismerése után kerülhet sor.  

Alkalmainkon mindenkit szeretettel látunk, és szívből örülünk, ha valaki hitre jut és velünk együtt kívánja követni az Úr Jézus Krisztust, mint személyes Megváltóját és Urát. 

  • © 2007-2018 Szombathelyi Baptista Gyülekezet (nem csak) Szolgálóknak oldala                                  Adatvédelem                                      Kapcsolat

 

 Kezdőoldal
 Kedvencek közé
Pannon Set